Algemene hostingvoorwaarden


Algemene hostingvoorwaarden van Staal Communiceert, gevestigd te Veendam aan de Beneden Oosterdiep 42. gedeponeerd bij de kamer van koophandel en Fabrieken Groningen onder nr.: 81246234
.

Definities

 1. STAAL: Het bedrijf Staal Communiceert gevestigd te Beneden Oosterdiep 42, 9641 JE Veendam.
 2. STAAL diensten: de diensten of opdrachten die door STAAL ten behoeve van klanten worden verricht.
 3. ‘Account’: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van STAAL.
 4. ‘Accountgegevens’: de gegevens die STAAL verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan de klant, inclusief, indien van toepassing voor de facture-ring en, voor zover mogelijk, verbruiksgegevens over dataverkeer.
 5. ‘E-mail adres’: een op naam van de klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische be-richten via het internet.
 6. ‘Fair use’: het redelijke gebruik door de klant van belasting van het systeem.
 7. ‘Homepage’: een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel- en introductiepagina van een website op het internet.
 8. ‘Klant’: de partij die met STAAL een overeenkomst heeft gesloten.
 9. ‘Netiquette’: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp. ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 10. 10 ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen STAAL en een klant op grond waarvan STAAL diensten ten behoeve van de klant verricht.
 11. ‘Schrijfruimte’: geheugenruimte die STAAL aan een klant ter beschikking stelt, bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail, het aanhouden van een homepage of website en overige STAAL diensten.
 12. ‘Systeem’: computer- en aanverwante apparatuur waarmee STAAL de klant diensten (op het internet) verleent.
 13. ‘Website’: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door een homepage.
 14. ‘Verkeersgegevens’: de overige gegevens die de klant genereert op de systemen van STAAL door van de STAAL diensten gebruik te maken.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene hostingvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen STAAL en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.
 2. Alle door STAAL gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat STAAL een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/ machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant STAAL diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door STAAL mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is STAAL gehouden al hetgeen STAAL reeds heeft ontvangen (met betrekking tot het aanbod) aan de klant terug te betalen. STAAL kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.
 3. STAAL is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 12.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van artikel 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen. Indien de klant van deze bevoegdheid gebruik maakt om de overeenkomst op te zeggen, is STAAL gehouden aan terugbetaling zoals gesteld in artikel 11.4. Uitzondering: de klant heeft geen bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen indien de wijzigingen aan de algemene voorwaarden of aanvullende voorwaarden betrekking hebben op door de overheid of door ICANN (Inter-net Corporation for Assigned Names and Numbers) gestelde eisen.

Artikel 3. Verplichtingen van STAAL

 1. 1 STAAL spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor het in stand houden van de verbindingen die het systeem met het internet heeft.
 2. STAAL kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem garanderen, noch kan STAAL garanderen dat de verbindingen, die het systeem met het internet heeft, functioneren, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de STAAL diensten.
 3. STAAL onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij STAAL hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 en/of 4.3 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Verplichtingen van de klant

 1. De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker en/of website beheerder verwacht mag worden. De klant stelt STAAL zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
 2. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s – al dan niet via het systeem – op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks STAAL, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ‘open relaying’ door een verkeerd geconfigureerde mail-server. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door STAAL toegestane verbinding met het systeem bestaat.
 3. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet-telijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
  • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook e-mail begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mailadres of andere dienst bij STAAL;
  • het inbreuk plegen op auteursrechten of het anders-zins handelen in strijd met (intellectuele eigendoms) rechten van derden;
  • het openbaar maken of verspreiden van (kinder-) pornografie;
  • Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  • hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
 4. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij STAAL hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.
 5. De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.
 6. De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is STAAL bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de STAAL dien-sten informatie te verwijderen.
 7. De klant is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer die hoort bij het product van de klant. De klant is er-voor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is STAAL bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de STAAL dien-sten, informatie te verwijderen en kosten bij de klant in rekening te brengen.
 8. De klant geeft bij deze toestemming aan STAAL zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoons-registratie van STAAL welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor STAAL en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij STAAL hiertoe krachtens de wet of een rechtelijke uitspraak verplicht is. De klant geeft bij deze toestemming voor het opnemen van zijn of haar persoonsgegevens in de whois-database. STAAL is verplicht deze gegevens te verstrekken bij het registreren van een domeinnaam voor de klant. De klant kan er voor kiezen dat de domeinnaam op naam van STAAL geregistreerd wordt. Dit moet worden aangegeven op het moment van bestelling. Hierbij geldt onverminderd het gestelde in artikel 7.2.
 9. De klant kan een verzoek doen tot inzage of verwijdering van de eigen accountgegevens. Hij of zij kan dit vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbe-wijs per post, fax of e-mail naar STAAL sturen. STAAL beantwoordt deze verzoeken kosteloos en binnen 5 werkdagen per e-mail.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. STAAL is niet aansprakelijk voor schade – in de ruimste zin – van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van STAAL. Met name is STAAL niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem bij STAAL of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van STAAL, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, account en e-mailadres.
 2. De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voor-waarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor STAAL voortvloeiende schade.
 3. De klant vrijwaart STAAL tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van het account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
 4. STAAL is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website van de klant. Ook wanneer STAAL de website heeft ontworpen in opdracht van de klant, vrijwaart de klant STAAL van alle aansprakelijkheid inzake de website van de klant: de klant blijft altijd verantwoordelijk voor de op zijn website gepubliceerde informatie.
 5. STAAL is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte toegang tot het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.4. Bovendien is STAAL in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens STAAL ontstaat.

Artikel 6: STAAL – Hostingdiensten

 1. STAAL verleent voor toegang tot het systeem aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem voor de duur van de overeenkomst te gebruiken.
 2. Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart bekendgemaakt.
 3. STAAL is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeenge-komen hoeveelheid dataverkeer of fair use overschrijdt ten aanzien van belasting van systemen. Bij deze overeenkomsten is de klant gehouden aan STAAL kosten van die overschrijding te betalen. In beginsel zal STAAL een ontzegging of beperking eerst een (1) dag nadat de klant hiervan door STAAL op de hoogte is gesteld, effectueren. Bij zeer grote overschrijdingen kan STAAL er toe overgaan een ontzegging of beperking per direct te effectueren. STAAL is niet aansprakelijk voor vergoe-ding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van STAAL levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 7: Diensten van derden

Voor veel diensten is STAAL afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. STAAL is niet aanspra-kelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwer-ken of infrastructuur van derde partijen.

STAAL verzorgt in opdracht van klanten de registratie van domeinen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en STAAL aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 8: Klachten

 1. STAAL neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op STAAL diensten en/of gedragingen of handelingen van klanten.
 2. STAAL spant zich in klachten omtrent de STAAL diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de STAAL diensten te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 3 werkdagen melden bij de afdeling klantenservice, bij voorkeur per e-mail. De klacht wordt, indien mogelijk, 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, door STAAL in behandeling genomen. Klant wordt daarvan, indien mogelijk, 5 werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.
 3. STAAL spant zich in klachten omtrent handelingen of gedragingen door STAAL klanten zo goed mogelijk te behandelen. De klant kan klachten over misbruik, spam of illegale handelingen door klanten van STAAL binnen 5 werkdagen naar het e-mailadres info@staalcommu-niceert.nl sturen, mits vergezeld van de relevante loggegevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht.
 4. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.

Artikel 9: Beheer van het systeem

 • STAAL is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door STAAL te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens STAAL ontstaat.
 • STAAL is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het account, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens STAAL ontstaat. STAAL zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 10: Duur en einde van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor één (1) jaar. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd.
 2. Opzegging van de overeenkomst door de klant dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden tegen het einde van de overeen-gekomen periode. Opzegging door de klant is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop STAAL de opzegging ontvangt. STAAL is te allen tijde bevoegd om de klant onder te brengen bij een ander bedrijf, wanneer STAAL besluit om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen.

Artikel 11: Ontbinding

 1. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met STAAL gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplich-ting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens STAAL te voldoen, is STAAL gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussen-komst, hetzij de overeengekomen STAAL dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat STAAL tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan STAAL verder toekomende rechten.
 2. STAAL is bevoegd zondere nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de STAAL diensten te staken indien de klant:
  • aan STAAL valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
  • nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
  • de overeenkomst onder valse voorwendselen is aan-gegaan;
  • in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.4;
  • in staat van faillissement is verklaard of zelf een aan-vraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
  • surséance van betaling heeft aangevraagd;
  • onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden;
  • een betalingsachterstand heeft van tenminste 2 maanden.
 3. STAAL zal bij een betalingsachterstand gefaseerd de diensten beperken en afsluiten: Beperking van diensten en afsluiten hiervan treedt in werking bij een betalings-achterstand van 28 dagen na factuurdatum
  • Vanaf 28 dagen na factuurdatum zal STAAL de toegang tot het CMS van de website van de klant blokkeren
  • Vanaf 35 dagen na factuurdatum zal STAAL de toegang tot de mailboxen van de klant blokkeren
  • Vanaf 42 dagen na factuurdatum zal STAAL de website van de klant ontoegankelijk maken
  • Artikel 11.3 heeft betrekking op een betalingsachter-stand geldend voor alle diensten die STAAL levert en is niet alleen gebonden aan een betalingsachterstand op hosting en/of CMS-kosten
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, anders dan door opzegging door de klant, voor het einde van de duur van de overeenkomst en de klant tot dan toe aan de algemene en aanvullende voorwaarden voldaan heeft zoals die door STAAL zijn vastgesteld, met name zoals gesteld in artikel 4.1 tot en met 4.4 van deze al-gemene voorwaarden, dan is STAAL gehouden de prijs voor het nog niet verstreken deel (naar beneden afge-rond op hele maanden) van de duur van de overeen-komst terug te betalen onder aftrek van de door STAAL ten behoeve van de klant gemaakte kosten die voor de gehele duur van de overeenkomst gelden, waaronder, maar niet uitsluitend, kosten voor domeinnaamregistratie.

Artikel 12: Prijzen

 1. De klant is afhankelijk van de te leveren STAAL dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijko-mende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.
 2. STAAL is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De prijs-wijzigingen worden uiterlijk een (1) maand voordat zij van kracht worden bekend gemaakt op de website van STAAL. Voor zover deze wijzigingen op jaarbasis een verhoging van de vergoedingen en/of overige kosten inhoudt voor de klant, is een klant die zich niet kan ver-enigen met deze prijswijzigingen, bevoegd, in afwijking van artikel 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de prijswijziging, de overeenkomst per de datum waarop de prijswijzigingen ingaan, op te zeggen.

Artikel 13: Betaling

 1. De aan STAAL verschuldigde vergoedingen dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 2. Indien de klant niet binnen de termijn van artikel 13.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van € 10,- tenzij STAAL aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.
 3. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd over de alsdan openstaande facturen. Ingevolge art. 119a Boek 6 BW gaat de wettelijke rentebetaling in op 30 dagen vanaf factuurdatum. STAAL heeft het rentepercentage vastgesteld op 5%. STAAL verhoogt het openstaande factuurbedrag met € 7,50 administratiekosten vanaf 30 dagen na factuur-datum.

Artikel 14: Overmacht

1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, als gevolg waarvan STAAL niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

2 STAAL heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat STAAL haar verbintenis had moeten nakomen.

3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van STAAL opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtin-gen door STAAL niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeen-komst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 15: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen STAAL en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen STAAL en de klant.
 2. Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van artikel 15.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat STAAL een beroep op artikel 15.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.